Skip to content →

Raporty Oddziaływania na Środowisko dla 24. obiektów telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. na terenie województwa pomorskiego i warmijsko-mazurskiego (+ pomiary powykonawcze hałasu instalacyjnego emitowanego do środowiska), 2015-2016

Operaty akustyczne (raporty hałasu) dla instalacji klimatyzacji/wentylacji to specjalizacja pracowni.

Zewnętrzne urządzenia instalacji klimatyzacji (skraplacze, agregaty skraplające, chillery) instalowane w środowisku zabudowy mieszkaniowej mogą być źródłem uciążliwego hałasu – szczególnie w porze nocnej.

Wykonanie analizy akustycznej emisji hałasu od ww. urządzeń, niewymagającej dużego nakładu środków finansowych, pozwala na weryfikację koncepcji projektowej instalacji pod kątem doboru parametrów technicznych (i związanych z nimi charakterystyk akustycznych), warunków eksploatacyjnych i lokalizacji źródeł hałasu w ramach projektowanego przedsięwzięcia.

Umożliwia uniknięcie kosztownych błędów związanych z koniecznością wprowadzenia zmian w instalacji po jej uruchomieniu, niezbędnych do utrzymania standardów akustycznych w środowisku.

Audyt akustyczny instalacji pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań dotyczących poziomu hałasu w środowisku obejmuje:

  • predykcję poziomu hałasu w otoczeniu instalacji z wykorzystaniem numerycznego modelowania emisji hałasu (MITHRA),
  • optymalizację parametrów akustycznych zewnętrznych urządzeń/elementów instalacji, miejsca ich lokalizacji oraz dobór zabezpieczeń przeciwhałasowych w oparciu o wykonany model emisji hałasu,
  • pomiary hałasu powykonawcze od instalacji.
tel. 502 618 666
mail. biuro@prostandard.pl